Pastato energinio naudingumo sertifikavimas

pastatu-energinis-sertifikatas-energetinis-sertifikavimas-naudingumo-klase-a++A+B+c+d+e+f+GPastato energinio naudingumo sertifikavimas

Pastato energinio naudingumo
sertifikavimas – teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Energinio naudingumo sertifikato pavyzdys:
(prisegamas sertif. pvz. „A“ klasės)

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

 • užbaigus naujų pastatų (jų dalių) statybą;
 • užbaigus pastatų (jų dalių) rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą, kai jų rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar kapitalinio remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės;
 • parduodant ar išnuomojant pastatus ir (ar) jų dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas);
 • didesniems kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesniems kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių,
 • administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties pastatams.

Energinio naudingumo sertifikavimas neprivalomas ir minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 431 straipsnio 2 dalyje išvardytiems pastatams:

 • pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;
 • maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;
 • laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;
 • nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;
 • atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;
 • poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;
 • nešildomiems pastatams.

Minimalius privalomus pastatų energinio naudingumo reikalavimus nustato statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas “.

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO REIKALAVIMAI

Naujai pastatytų pastatų ar pastato dalių, kurių projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo arba visų prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo diena, o, kai minėti dokumentai neprivalomi, – projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo diena (kai projektavimas atliekamas rangos būdu)

 

Projektavimo sąlygų sąvadas išduotas:

Nuo  2006 m. sausio 4 d.

 

energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C

 

Statybos leidimas išduotas: energinio naudingumo klasė turi būti
nuo 2014 m. sausio 1 d., ne žemesnė kaip B
nuo 2016 m. lapkričio 1 d. ne žemesnė kaip A
nuo  2018 m. sausio 1 d. ne žemesnė kaip A+.
nuo 2021 m. sausio 1 d., ne žemesnė kaip A++.

Pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi

Statybos leidimas išduotas: energinio naudingumo klasė turi būti
iki 2014 m. sausio 1 d., ne žemesnė kaip D
Nuo 2014 m. sausio 1 d., ne žemesnė kaip C

 

Yra 9 energinio naudingumo klasės: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G, kur A++ – aukščiausia klasė (mažiausias suvartojimas) , G – žemiausia (didžiausias suvartojimas). Sertifikato galiojimo trukmė – 10 metų.

Energetinio naudingumo sertifikatas  yra išduodamas per 1-5 dienas, po sertifikavimui atlikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Senos statybos butams , kai nevertinami energinio naudingumo rodikliai, išduodami „tipiniai“ energinio naudingumo sertifikatai tą pačią darbo dieną. Sertifikatui išduoti reikalingas buto nuosavybės išrašas iš registrų centro duomenų bazės.

Visiems kitiems pastatams ir patalpoms išduodami konkrečios energinio naudingumo klasės sertifikatai, atlikus pastatų ar patalpų apžiūrą ir pagal skaičiuojamuosius rodiklius.

A++, A+, A klasės pastatams energinio naudingumo sertifikatui atlikti reikalingas pastato sandarumo testas.

 

oro-sandaromo testas

 

Taip pat būtinas šiluminių tiltelių skaičiavimas pagal konkrečias pastate esamas lauko konstrukcijų detales. Šiuo atveju, yra būtinos lauko konstrukcijų (langų, lauko durų, sienų, grindų ant grunto, stogo, lauko perdangų) deklaruotos šiluminės reikšmės- šilumos laidumo koeficientai. (U)

 

Pavyzdys: pamatai-lauko siena

picture2schema1

 

U (W/m2K)     W/mK
Siena    0,109
Grindys    0,172    -0,033
Detalė 1    0,124